online site builder

AFFÄRSPLAN

Miljö och Kvalité


Skellefteå Lastbilsstation har fastslagit att verksamheten skall bedrivas så att miljöpåverkan begränsas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Använda miljövänliga produkter så långt det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbart.
Minska miljöeffekterna från fordon och maskiner.
Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda mål.

Transporter skall utföras enligt överenskommelse med kund.
Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetande i alla led.

Affärsidé

Målsättning

Vision

Transport

Som neutral part med hög kvalitet, flexibilitet och lokal närvaro lösa kundernas behov av transportlogistik.

Lönsamhet och tillväxt

Lastbilsstations mål är att, med anpassad organisation, lättolkad affärsplan, tydliga och mätbara mål, skapa förutsättningar till en lönsam tillväxt.

Kvalité

Att vara den bästa logistikpartnern för kunder med höga krav för transporter.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750