MILJÖ

Miljö och Kvalité

Vi på Skellefteå Lastbilsstation AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, isyfte att uppnå långsiktga affärsrelationer. 


Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Alla somkommer i kontakt med vår verksamhet ska känna förtroende för oss.
Reklamationer och synpunkter behandlas skyndsamt och professionellt.
Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
Transporter skall utföras enligt överenskommelse med kund.
Våra kunder skall kunna lita på att transporten sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
Vi ska uppfylla alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Vi ska göra vår kvalitetspolicy känd för vår personal, underleverantörer och kunder.
Vi arbetar aktivt med att sänka reklamationskostnader.
Kvalitet i arbetet är samtliga medarbetares ansvar.
Varje år granskar och utvärderar vi kvalitetspolicyn samt upprättar nya målsättningar.
Detta sker vid ledningens genomgång.

Miljöpolicy

Vi på Skellefteå Lastbilsstation AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skallminska påverkan på miljön inom de ramar som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjliga. Vi vill vara med och bidra till enlångsiktig hållbar utveckling och allt miljöarbete skall ses som en investering för framtiden. 

I vårt miljöarbete skall vi: 

Som minimikrav uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
Optimera vår trafik- och ruttplanering för minsta möjliga miljöpåverkan.
Föra en aktiv dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter om miljöförbättringar.
Hushålla med råvara, material och energi.
Konstant arbeta för att utveckla system och rutiner för att minimera pappersförbrukningen.
Om så möjligt skall vi använda miljömärkt utrustning och material.
Erbjuda PDF-faktura för att minimera miljöbelastningen vid fakturering.
Ha en väl fungerande källsortering.

Skellefteå Lastbilsstation AB strävar även efter att förfoga över en fordonsflotta som är miljövänlig, driftsäker, praktisk ochrepresentativ.
För att uppnå detta mål skall våra fordon vara:

Max 5 år gamla, för lätta fordon, max 3 500 kg.
Max 7 år gamla, tunga fordon.

Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy för att säkerställa att våra miljömål är uppfyllda samt sätta upp nya aktuellamiljömål.

Nedan finns några av våra primära fokusområden gällande miljö för 2019/2020.

Följa utvecklingen av alternativa bränslen.
Hålla en öppen dialog med bränsleleverantörer så att bästa möjliga bränsle används.
Möjlighet att erbjuda våra kunder drivmedels-/bränsleuppföljning.
Möjlighet att erbjuda våra kunder klimatkompenserade transporter.
Optimering av trafik.
Inom denna period (2019/2020) sluta ta emot leverantörsfakturor via post utan endast digitalt.


Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750