ARBETSMILJÖPOLICY

För våra anställda.

Övergripande mål


Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Lastbilsstation är att främja friskfaktorer och förebygga risker på arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter strävar vi efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och som möjliggör utveckling för alla medarbetare.Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet genom att uppsatta rutiner för att löpande undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet följs. Arbetet ska ske i samarbete med medarbetarna och de fackliga organisationerna.

En stomme i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är:

 • regelbundna skyddsronder för att undersöka den fysiska arbetsmiljön
 • regelbundna medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och personalträffar för att undersöka de sociala och organisatoriska aspekterna

Riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras och följas upp. 


Hos oss innebär en god arbetsmiljö

 • att vi fortlöpande utbildar alla nya och befintliga ledare
 • att det finns introduktionsplaner för nyanställda
 • att vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
 • att vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald och jämställdhet
 • att vi genom medarbetarsamtal sätter mål och tydliggör förväntningar
 • att vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor eller tillbud på arbetet
 • att vi har tydliga rutiner för rehabilitering
 • att det finns tillgång till företagshälsovård
 • att skyddsronder/personalträffar genomförs regelbundet
 • att riskanalyser genomförs och handlingsplaner upprättas
 • att en lämplig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras
 • att medarbetare ges förutsättningar att samråda och medverka gällande beslut i arbetsmiljöfrågor

Skyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen skall det utses skyddsombud på alla arbetsplatser med minst 5 anställda. Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombuden får den utbildning som behövs.

Ledarskap, kompetens och ansvar

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö och därför investerar vi kontinuerligt i kompetensutveckling för våra ledare. Inom Lastbilsstation delegeras arbetsmiljöuppgifter till chefer närmast verksamheten. Chefer som saknar kompetens eller mandat för uppgiften kan och bör returnera uppgiften till sin närmaste chef skriftligt.

Medarbetarsamtal

Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för en väl fungerande arbetsmiljö men alla medarbetare förväntas aktivt bidra positivt till arbetsklimatet, följa uppsatta rutiner och vara uppmärksamma på brister i arbetsmiljön eller kollegor som inte verkar må bra.

Övertid

För att värna om en god arbetsmiljö har arbetsgivaren begränsat övertid till:

Max 100 timmar per år/person.

Uppföljning


 • Lastbilsstation ska årligen fastställa mål för arbetsmiljöarbetet. Utifrån målen definieras en handlingsplan med aktiviteter för att nå målen. Det bör både finnas aktiviteter som främjar hälsa och aktiviteter som förebygger/åtgärdar risker.
 • Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljömål sker årligen i ledningsgruppen.
 • Lastbilsstations arbetsmiljöpolicy ska återkommande ses över och revideras vid behov.

Visselblåsarfunktion


Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Skellefteå Lastbilsstation så kan du anmäla detta via vår visselblåsarfunktion.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Skellefteå Lastbilsstation.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Du når vår visselblåsarfunktion via https://whistle.lastbilsstation.se/.

Organisationsnummer:
556550-0674

Huvudkontoret

Hallvägen 8
931 36 Skellefteå

Kontakt

E-mail: order@lastbilsstation.se
Telefon: 0910-711 750